Allmänna affärsvillkor GoEuro

I. Vilka vi är

GoEuro är en allmänt tillgänglig internetbaserad plattform som drivs på olika språk och på olika nationella domäner (t.ex. på www.goeuro.com, www.goeuro.de, www.goeuro.at, www.goeuro.es och www.goeuro.co.uk) på webbsajter och via mobila appar. Ansvarig operatör är GoEuro Corp. (”GoEuro”, ”vi”), registrerad i handelsregistret i Delaware, USA, under numret 4973690. GoEuro Corp. har sitt operativa säte i Berlin.

Vi erbjuder sökning, jämförelse och förmedling av transportmedels- och logimöjligheter och därmed förbundna tjänster (flygresor, tågresor, bussresor, hyrbilar etc.) via våra webbsajter och med hjälp av mobila appar. Därutöver erbjuder vi för vissa utvalda erbjudanden dessutom en direkt bokning via vår webbsajt.

GoEuro är oberoende. Vi genomför inga egna transporter eller resor, vi äger ingen av de externa leverantörerna (reseföretag eller reseleverantörer) och behärskas inte ekonomiskt av någon leverantör av enskilda reseprodukter.

II. Affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor (”AAV”) - liksom våra dataskyddsbestämmelser - reglerar nyttjandet av erbjudandena på våra webbsajter och på våra mobila appar. De ligger till grund för det nyttjandeförhållande som föreligger mellan GoEuro och användarna. Ditt samtycke till dessa AAV ger du genom att du nyttjar erbjudandet, alltså genom att göra sökningar, använda de resultat som ställs till förfogande av oss i forma av länkar, data, material, information eller andra tjänster. Om du har invändningar mot dessa AAV eller enskilda klausuler i dessa AAV, rekommenderar vi dig att i så fall avstå från att nyttja våra erbjudanden.

Dessa AAV gäller för nyttjandet av våra webbsajter och våra appar och reglerar uteslutande vår egen service: sökningar efter reseförbindelser med hjälp av vår sökmotor och vidarebefordran till bokningsplattformarna från externa leverantörer. Dessutom reglerar dessa AAV vår verksamhet då vi erbjuder dig direkta bokningsmöjligheter via våra webbsajter (för utvalda reseleverantörer och förbindelser). Våra AAV gäller inte för de villkor enligt vilka de förmedlade transporterna eller resorna genomförs. För detta gäller istället reseleverantörernas allmänna affärsvillkor.Våra AAV gäller inte heller för de villkor som gäller när du bokar biljetter på externa leverantörers bokningsplattformar, även om vi har vidarebefordrat dig dit. För detta gäller de respektive allmänna affärsvillkoren från den externa reseleverantören eller reseförmedlaren.

III. Det här är GoEuro’s Service - bokning med GoEuro

Våra erbjudanden ska ge dig den nödvändiga informationen för att du enklare och bättre ska kunna planera din resa till eller genom Europa och för att du ska kunna jämföra de respektive visade resemöjligheterna.

1. Sökmotor + jämförelseplattform för resemöjligheter

GoEuro visar dig de olika resemöjligheter som vi söker fram till dig utifrån dina angivna uppgifter och behov. GoEuro samlar och presenterar g med en översiktlig och enkel visning dina olika resemöjligheter med olika transportmedel (i synnerhet tåg, buss, flyg och hyrbil) mellan de flesta europeiska städer och mindre orter. Vi sorterar de framsökta och sedan visade förbindelserna enligt tidsåtgång respektive kostnad, utan absolut anspråk på att uppgifterna är fullständiga eller att resultaten är korrekta. Du har sedan möjlighet att jämföra resemöjligheterna enligt restid, pris och/eller enligt andra jämförelsekriterier. Listan med sökresultaten och deras konkreta visning respektive ordningsföljd innebär ingen rekommendation eller reklam förresemöjligheten eller en särskild leverantör.

2. Bokning via externa leverantörer
Från resultatsidorna erbjuder vi dig en direkt länk som tar dig vidare till den respektive leverantörens bokningssidor på vilka du kan göra bokningar och köpa de respektive biljetterna.Ett avtal kommer endast till stånd med denna leverantör med de på denna sida gällande allmänna affärsvillkoren som grund. För reseprodukter som bokas på detta sätt (bokningar och reservationer) gäller då uteslutande den respektive leverantörens allmänna affärsvillkor. Betalningen görs sedan via det betalningssystem som den externa leverantören erbjuder på sina egna sidor. Avbokningar och ombokningar av de på detta sätt bokade förbindelserna måste också göras direkt på den externa leverantörens erbjudandesidor.

3. Bokningar via GoEuro

För utvalda reseleverantörer och utvalda förbindelser erbjuder vi dig en säker bokningsmöjlighet online direkt på våra erbjudandesidor. I detta fall sker ingen vidarebefordran till den respektive leverantörens bokningssidor. Om du bokar en förbindelse via våra erbjudandesidor genomförs denna bokning av GoEuro Travel GmbH, ett dotterföretag till GoEuro Corp., med säte i Berlin (Schönhauser Allee 180, 10119 Berlin). Om du bokar förbindelser från franska leverantörer, genomförs dessa bokningar av GoEuro Voyages SAS (29-31 Rue des Entrepreneurs, 78420 Carrières Sur Seine, Frankrike). GoEuro Voyages SAS är ett dotterföretag till GoEuro Travel GmbH. Begreppen ”GoEuro” och ”vi” gäller också i dessa AAV vad gäller bokningar, GoEuro Travel GmbH och GoEuro Voyages SAS.

Vi registrerar i detta fall namnet på resenären, en e-postadress och information om betalningsmedel (vilka bearbetas via en extern leverantör för betalningsprocesser). Vi förmedlar sedan din bokning och resans pris till den specifika reseleverantören. Biljettförsäljningen sker i den respektive reseleverantörens namn och via faktura från den aktuella reseleverantören.

Genom att klicka på knappen ”Boka”, som finns på våra bokningssidor, erbjuder du oss ett avtal om förmedlingen av den respektive transporten resp. resan. Bokningen som görs via oss gäller inte som antagen av oss förrän du har fått bokningsbekräftelsen. Du får förutom vår faktura alla nödvändiga resedokument tillsammans med bokningsbekräftelsen som skickas som ett e-postmeddelande. Det är som regel biljetter från den respektive leverantören som kan skrivas ut som PDF-fil eller som föreligger i ett annat vanligt format (som t.ex. mobila biljetter med QR-koder). I enskilda fall får du för vissa förbindelser i stället för en biljett som kan skrivas ut en bokningskod eller biljettkupong som du måste lösa in på järnvägsstationen (biljettförsäljning eller biljettautomat) innan avresan.

Vi ber dig att omgående kontrollera de resedokument som du fått på detta sätt. Eventuellt felaktiga uppgifter ska omedelbart meddelas till oss för att göra det möjligt att korrigera dokumenten. Researrangören är även vid denna typ av bokning den respektive externa leverantören. GoEuro tar också i vissa fall ut en bokningsavgift för förmedlingen av resan. I den mån en sådan schablonavgift tillkommer, informeras kunden särskilt om detta. Bokningsavgiften kan inte återbetalas. Ytterligare avgifter från respektive leverantör kan tillkomma.

De transporter som kan bokas via GoEuro kan bara bokas med de respektive betalningsmöjligheter som anges. Vid en bokning med kreditkort befullmäktigar du den av oss använda Payment Service Provider att på den externa leverantörens uppdrag dra in det respektive resepriset inklusive den angivna schablonavgiften via detta kreditkort. Om du (i den mån det är möjligt) väljer PayPal eller online-överföring som betalningsmedel, utför du själv betalningsordern. En el caso de que cancele el transporte o viaje o desista del contrato, los costes que se produzcan en dicho concepto se regirán de conformidad con las condiciones generales de contratación y los términos contractuales del tercer proveedor en cuestión (turoperador). Por tanto, la cancelación y el desistimiento del contrato deberán declararse frente al correspondiente tercer proveedor. En el caso de que declare la cancelación o el desistimiento frente a GoEuro, solo podrá darse la remisión al tercer proveedor si realiza la declaración por escrito (correo electrónico, fax o carta ordinaria) e indicando el correspondiente número de reserva. De manera alternativa, también ofrecemos para determinados proveedores de viajes una opción de cancelación directamente en nuestras páginas.

Om du avbokar transporten eller resan och tillbakaträder från avtalet rättar sig de kostander som uppstår för detta enligt den respektive externa leverantörens användnings- och avtalsvillkor (researrangör). Avbokning och återträdande måste också förklaras gentemot den respektive externa leverantören. I den mån du förklarar avbokningen eller återträdandet gentemot GoEuro kan ett översändande till den externa leverantören endast ske om detta görs skriftlitgen (per e-post, fax eller brev) och under angivande av det respektive bokningsnumret. Alternativt erbjuder vi för utvalda reseleverantörer också en direkt avbokningsmöjlighet på våra sidor.

Vi övertar inget ansvar för att resan står till förfogande vid bokningstillfället eller för att den externa leverantören levererar den bokade resan.

4. Registering hos GoEuro

Det är avsett att användarna kan registrera sig på tjänstesidorna från GoEuro. Om du registrerar dig som användare på vår webbsajt kan du skapa en individuell användarprofil och spara dina sökningar, dina gjorda resor, dina favoritsträckor och uppgifterna för dina rabattkort (t.ex. BahnCard). Registreringen ska ytterligare optimera användningen av GoEuro. Du får åtkomst till din individuella profil genom att ange det användarnamn som du själv väljer, samtett lösenord. Den information som sparas avseende kredit- och rabattkortsinformation, dina bokningar och personliga uppgifter används självklart under beaktande av våra dataskyddsbestämmelser.

IV. Ansvarsbefrielse

Vi anstränger oss för att säkerställa att informationen på våra erbjudandesidor är korrekt. Vad gäller uppgifterna om detaljerad information om resorna och reseförbindelserna är vi beroende av den information som de respektive arrangörerna översänder till oss. Vi har inga möjligheter att fullständigt kontrollera korrektheten och aktualiteten hos den information som vi samlar in och presenterar. Var vänlig och kontrollera själv den individuella reseinformationen genom att kontrollera dem med hjälp av de länkar vi ställer till förfogande eller genom att direkt gå in på den respektive arrangörens sidor.

Vi kan gentemot våra användare inte lämna några garantier eller tillförsäkra att denna information är korrekt, fullständig och aktuell. Det samma gäller för all övrig information som presenteras under GoEuro-erbjudanden och som har ställts eller ställs till förfogande för oss av tredje part. Av samma skäl ansvarar vi vid förmedlingen av reseerbjudanden från tredje part inte för att resan resp. reseförbindelser finns till förfogande vid tidpunkten för bokningen (från tredje parts sida), eller för att den tjänst som erbjuds av tredje part verkligen levereras utan brister. Varken vi eller våra partner lämnar några garantier eller tillförsäkran avseende den information, de produkter, tjänster eller programvara som meddelas via eller finns på våra erbjudandesidor, i synnerhet avseende lämpligheten för ett särskilt ändamål – såvida inte sådana garantier eller tillförsäkran uttryckligen har förklarats individuellt gentemot våra användare.

Vi ansvarar inte för störningar eller begränsningar inom tjänstenätet, för vilka vi inte är ansvariga. Vi anstränger oss alltid för att säkerställa en fel- och avbrottsfri teknisk drift av våra erbjudanden. Vi kan dock inte ta något ansvar eller lämna någon garanti för att våra erbjudanden finns tillgängliga utan störningar, i rätt tid och utan avbrott. Detta gäller i synnerhet för tekniskt relaterade fördröjningar och bortfall och de skador som eventuellt uppstår på grund av detta.

V. Ansvarsbegränsning

Vårt ansvar och även ansvaret som våra medarbetare, lagliga företrädare eller företagsexterna aktörer för uppfyllande av förpliktelser har, är begränsat till uppsåtligt handlande eller grov oaktsamhet, såvida inte väsentliga avtalsskyldigheter (”kardinalsskyldigheter”) överträds från vår sida. Vi ansvarar vid ringa oaktsamhet bara för typiska och förutsägbara skador och endast begränsat till maximalbeloppet för den av GoEuro förmedlade bokade tjänsten, vilken det anspråk som görs gällande avser. Dessa ansvarsbegränsningar finner ingen användning i den mån anspråk görs gällande utifrån produktansvarslägen eller annat lagstadgat garantiansvar. Ansvarsbegränsningarna gäller inte heller om som skadeföljd dödsfall eller en skada på kropp eller hälsa skulle ha inträtt. Skadeståndsanspråk som riktats mot oss preskriberas inom tolv månader efter att de har uppstått, i den mån de inte beror på uppsåtligt handlande. Du befriar GoEuro och dess företagsexterna aktörer för uppfyllande av förpliktelser från samtliga anspråk som ställs av tredje part inklusive kostnaderna för skäliga laga åtgärder och försvar, vilka görs gällande mot oss eller våra företagsexterna aktörer för uppfyllande av förpliktelser på grund av agerande som du kan hållas skyldig för, i synnerhet en överträdelse gentemot dessa AAV.

VI. Dataskydd

Dina personliga data säkrar vi enligt den aktuella teknikens ståndpunkt. Vi ansvarar inte för ett intrång i eller ett missbruk av dessa data av tredje part i den mån ett sådant missbruk inte kunde undvikas med hjälp av de lämpliga åtgärderna för dataskydd enligt teknikens ståndpunkt. Nyttjandet av våra erbjudanden och informationen som du översänder till oss för detta nyttjande är föremål för våra dataskyddsbestämmelser. Genom att du använder våra webbsajter och/eller de mobila apparna samtycker du till nyttjandet av dina data enligt våra dataskyddsbestämmelser.

VII. Ändringar av dessa AAV

Våra erbjudanden kommer ständigt att utvidgas i framtiden. Därför förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra dessa AAV. Ändringar meddelas till användarna (på våra erbjudandesidor) minst 10 dagar innan ändringarna eller de nya AAV träder i kraft. Det fortsatta nyttjandet av våra tjänster utöver den nämnda dagen för ändringarna sker enligt de nya affärsvillkoren. Om du inte samtycker till ändringarna av AAV eller av enskilda klausuler, ber vi dig att avsluta nyttjandet av våra tjänster senast vid den tidpunkt som ändringarna träder i kraft.

VIII. Erbjudanden från tredje part

Våra erbjudanden innehåller länkar till andra webbsajter, vilka vi inte driver eller kontrollerar själva och för vilka vi inte är ansvariga. Vi gör inte innehållet på dessa sidor till vårt eget och övertar inget ansvar för rättsenligheten eller funktionsdugligheten hos detta innehåll och ansvarar inte heller för förlust eller skador som kan uppstå på grund av nyttjandet av dessa sidor. Vi rekommenderar att du noga och uppmärksamt läser igenom de respektive affärsvillkoren för de andra webbsajterna.

GoEuro är inte leverantör av de av oss endast förmedlade men på sidor från tredje part erbjudna och sålda resorna och reseförbindelserna. GoEuro är varken delaktig i presentationen eller beskrivningen av sådana resor eller reseförbindelser och har därför inget ansvar för innehållet i dessa erbjudanden och däröver slutna avtal (och därur resulterande anspråk) mellan användarna och tredje part.

IX. Kontakt/meddelanden

IX. Kontakt/meddelanden Om du skulle anse att visst innehåll på våra sidor innebär en överträdelse av rättigheter, i synnerhet tredje parts (eller din) immateriella rätt, ber vi dig att så snabbt som möjlig informera oss om detta..


GoEuro Corp.
Schönhauser Allee 180
10119 Berlín
Tyskland
[email protected]


Vi tar också gärna emot din feedback, förslag till förbättringar, tips och råd. Hjälp oss att förbättra våra erbjudanden för våra användare. Lämna kommentarer, bedöm våra erbjudanden eller skriv gärna till oss på:

[email protected]

Genom att lämna din feedback till oss ger du oss samtidigt rätten att utan kostanad använda den för marknadsföringsändamål och dela den med andra. Självklart sker detta med hänsynstagande till våra dataskyddsbestämmelser.

X. Tvistlösning på nätet

För att snabbt och enkelt kunna lösa en eventuell tvist angående köp som utförts online hos oss hänvisar vi till möjligheten till tvistlösning på nätet.

EU-kommissionen har skapat en online-plattform för tvistlösning på nätet (OS-plattform). Den kan nås via:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Där kan eventuella klagomål och frågor göras direkt online.

XI. Annat

Vissa funktioner och egenskaper som redan beskrivs i AAV är eventuellt ännu inte en del av våra erbjudanden och/eller införs successivt av oss. Det innebär också att vi fortlöpande förändrar och förbättrar webbsajterna och de mobila apparna och därför ännu inte kan garantera att erbjudandena och webbsajterna fungerar stabilt till 100 %. Under vissa omständigheter kan det fortfarande förekomma överbelastningar vid driften av webbsajterna eller till en felaktig presentation av erbjudandena.

Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor skulle visa sig vara helt eller delvist overksamma eller inte vara möjliga att genomföra, berörs inte verksamheten hos de övriga bestämmelserna eller ett avtal som har kommit till stånd med en användare. I stället för det overksamma affärsvillkoret ska en verksam regel användas, vilken ligger närmast det ekonomiska ändamålet med den overksamma bestämmelsen. Detta gäller på motsvarande sätt om det finns en lucka i reglerna.

Vid användningen och tolkningen av dessa affärsvillkor gäller tysk rätt. Platsen för verkställigheten är Berlin. Gentemot rörelseidkare i lagens mening avtalas Berlin som domstolsort. För talan och andra rättmedel från oss gäller därutöver valfritt i det konkreta fallet enligt §§ 12 ff. ZPO (Zilvilprozessordnung - tysk civilrättslag) öppnade domstolsorterna.


Aktuell per: mars 2016


GoEuro Corp. är registrerat i handelsregistret i Delaware, USA, under numret. 4973690
GoEuro Travel GmbH, AG Berlin Charlottenburg HRB 138345
GoEuro Voyages SAS, Registre de Commerce et des Sociétés: Paris 810 351 437

Postadress:
GoEuro Corp.
Schönhauser Allee 180
10119 Berlín
Tyskland
[email protected]

Håll dig uppdaterad

Få erbjudanden för resor, påminnelser och andra uppdateringar via e-mail.

Ogiltigt e-mailformat.

Vi har skickat en bekräftelse till din e-mail. email.
Var god klicka på länken i mejlet för att fullborda processen.